BELAR PLUS

BELAR PLUS

Belar plus chất xử lý gan do EMS

CÔNG DỤNG : 

Cung cập các vitamin và acid amin vào thức ăn cho tôm, giúp tôm tăng trường và phát triển tốt.

Khối lượng : 500g/hộp