Chia sẻ tư vấn kỹ thuật tại Tỉnh Kiên Giang

CHIA SẺ TƯ VẤN KỸ THUẬT TẠI CTY TOÀN CẦU TỈNH KIÊN GIANG  

Fram Kien Giang VNCố văn cty toàn câu KG

QQuyết định xuất bản số : 59/QĐ-ĐaN, NXB 29/01/2007