TERM AND CONDITION

TERM AND CONDITION

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN
Vui lòng đọc kỹ quy định và điều kiện dưới đây
Bằng việc sử dụng (truy cập) thông tin ở Trang Điện Tử https://www.vietthangloivt.com, bạn đồng ý với mọi quy định và điều kiện của trang VTL saigon Thủy sản đăng ký TMĐT bởi Cty TNHH Việt Thắng Lợi ( tốm là VTL saigon Thủy sản) nêu ra. Nếu bạn không đồng ý với những quy định và điều kiện tại đây, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng (truy cập) Trang Điện Tử.

Giới hạn sử dụng
Tài liệu từ Trang Điện Tử hoặc bất kỳ trang điện tử nào khác do VTL saigon Thủy sản hoặc bất kỳ Các Bên Liên Quan VTL saigon Thủy sản sở hữu, vận hành, cấp phép hoặc kiểm soát đều không được sao chép, phân phối, tái xuất bản, đăng tải hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VTL sigon Thủy sản hoặc Các Bên Liên Quan VTL saigon Thủy sản.

Bạn có thể tải xuống các thông tin trên trang vào máy tính và sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc mục đích phi thương mại trong điều kiện là bạn sẽ không được phép xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông tin nào về thương hiệu hoặc các thông tin về sở hữu nào khác.
Bất kỳ sửa đổi hoặc sử dụng những tài liệu trên Trang Điện Tử cho bất kỳ mục đích nào khác đều là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của VTL saigon Thủy sản hoặc Các Bên Liên Quan VTL saigon Thủy sản.

Tất cả tài liệu (thông tin, hình ảnh) trong Trang Điện Tử này chỉ được cung cấp cho các mục đích hợp pháp.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý
VTL saigon Thủy sản sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tật nào gây ra bởi, bao gồm (nhưng không giới hạn), bất kỳ sự thất bại về hiệu suất, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, sự chậm trễ trong việc truyền tải, vi rút máy tính hoặc lỗi đường truyền.

VTL saigon Thủy sản sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tật nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) ở những thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả của việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trong Trang Điện Tử này, ngay cả khi có sự sơ suất từ VtL sai gon Thủy sản Việt Nam hoặc một bên đại diện nào của chúng tôi mà đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, hoặc cả hai.

Về thông tin gửi đến VTL saigon Thủy sản.
Tất cả các nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ hoạ hoặc các thông tin khác được gửi đến VTL saigon Thủy sản thông qua Trang Điện Tử này sẽ là tài sản thuộc sở hữu của VTL saigon Thủy sản.

VTL saigon Thủy sản sẽ không bắt buộc phải xem xét bất kỳ thông tin nào được gửi đến chúng tôi thông qua Trang Điện Tử này là bí mật và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ ý tưởng nào cho việc kinh doanh đó (bao gồm nhưng không giới hạn, sản phẩm hoặc ý tưởng quảng cáo) và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho bất kỳ điểm giống nhau có thể xuất hiện trong các hoạt động tương lai của VTL saigon Thủy sản.

VTL saigon Thủy sản sẽ có quyền sở hữu độc quyền và tất cả các quyền khác (ở cả hiện tại và tương lai) với các thông tin được gửi đến VTL saigon Thủy sản dưới bất cứ hình thức nào (văn bản, hình ảnh) thông qua Trang Điện Tử này.

VTL saigon Thủy sản sẽ được quyền sử dụng những thông tin gửi đến chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hay mục đích nào khác mà không phải bồi thường thiệt hại cho bạn hay bất kỳ người nào khác gửi thông tin đến.

Thông tin cá nhân được cung cấp tự nguyện bởi một khách hàng truy cập hay sử dụng Trang Điện Tử. Thông tin này sẽ được ghi nhận và sử dụng cho mục đích nội bộ và không được bán hoặc chuyển giao cho bất kỳ một bên thứ ba nào hoặc các đơn vị khác không tham gia vào hoạt động của Trang Điện Tử cũng như của VTL saigon Thủy sản.

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm cho bất cứ thông tin nào (dưới bất cứ hình thức gì) gửi đến VTL saigon Thủy sản bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tình phù hợp, tính nguyên bản cũng như bản quyền.

Quyền hạn
Trừ khi được mô tả hay ghi chép khác, tất cả các tài liệu trong trang của VTL saigon Thủy sản được cung cấp chỉ để cung cấp thông tin về VTL saigon Thủy sản.

Chúng tôi kiểm soát và điều hành Trang Điện Tử này từ chi ngánh Cty TNHH Việt Thắng Lợi tại 304 Pham Hưu Lầu Nhà Bè thành phồ Hồ Chí Minh và không tuyên bố rằng các tài liệu này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác.

Nếu bạn sử dụng Trang Điện Tử này từ các vị trí khác, bạn chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ luật pháp ở địa phương hiện hành.

Miễn trừ trách nhiệm
Tài liệu và thông tin trong Trang Điện Tử này có thể xuất hiện một vài lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy.

VTL saigon Thủy sản toàn quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa bất cứ lúc nào.

Chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu trong trang này về tính chính xác, độ tin cậy. Chúng tôi không đảm bảo khả năng thương mại cũng như tính phù hợp của việc sử dụng các tài liệu trong trang cho một mục đích cụ thể.

Tổng quan
Các Quy Định và Điều Kiện trên sẽ được quản lý và giải thích theo luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Nếu bất kỳ phần nào trong các Quy Định và Điều Kiện này là bất hợp lý, không có hiệu lực, hoặc không thể thi hành được, phần đó sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Bằng chứng về việc sử dụng Trang Điện Tử này cho các mục đích bất hợp pháp có thể sẽ được cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật, trong bất cứ trường hợp nào có liên quan.

VTL, VTL Logo, và các hình ảnh thiết kế đặc trưng (Tri-Stripe Design) đã đăng ký bản quyền và thuộc sở hữu của VTL, Inc. và được cấp phép cho Công ty TNHH Việt Thắng Lợi Việt Nam sử dụng.

Trên đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan trong việc sử dụng Trang Điện Tử này. VTL Việt Nam có thể sửa đổi các Quy Định và Điều Kiện trên bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này mà không phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ hình thức thông báo nào khác cho bất cứ một bên thứ ba nào.

Điều Khoản Sử Dụng và chính sách của ứng dụng di động (mobile app) VTL.
Dưới đây là các Điều khoản và Chính sách (“Điều Khoản” hoặc “Thoả Thuận”) của Chương trình VTLREWARDS (“Chương Trình”) mà bạn cần biết khi tham gia Chương Trình và đổi thưởng tại các cửa hàng VTL tại Việt Nam khi sử dụng Ứng dụng VTLREWARDS (“Ứng Dụng”).

Thời Hạn Chương Trình: Chương Trình sẽ bắt đầu từ 00:01 Sáng giờ địa phương ngày 0 tháng 0 năm 2021 cho đến khi VTL Việt Nam thông báo dừng chương trình (“Thời Hạn Chương Trình”).
Tiêu Chuẩn Tham Gia: Chương Trình chỉ dành riêng cho công dân Việt Nam từ 13 tuổi trở lên và sở hữu điện thoại di động hoặc các thiết bị di động có thể tải và chạy Ứng Dụng từ Apple Store hoặc Google Play Store (“Kênh Phân Phối Ứng Dụng”). (VTL Việt Nam không tính phí cài đặt Ứng Dụng, nhưng chi phí truyền tải dữ liệu từ nhà mạng có thể bị tính.) 7-Eleven Việt Nam có toàn quyền từ chối và loại các cá nhân không tuân thủ Điều Khoản ra khỏi Chương Trình.
Hướng Dẫn Tham Gia: Thực hiện các bước sau để tham gia Chương Trình trong Thời Hạn Chương Trình:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản VTL thông qua Ứng Dụng. Nếu bạn chưa có Ứng Dụng, bạn có thể tải về điện thoại hoặc các thiết bị di động khác từ Kênh Phân Phối Ứng Dụng. Nếu bạn chưa có tài khoản VTL, bạn có thể khởi tạo thông qua Ứng Dụng.
Bước 2: Đến một cửa hàng VTL và mua bất kỳ sản phẩm nào được yêu cầu để hoàn thành các nhiệm vụ trong Ứng Dụng. Khi đó, hãy quét mã vạch tài khoản trong Ứng Dụng trên điện thoại của bạn hoặc các thiết bị di động khác để xác nhận giao dịch (mỗi sản phẩm thanh toán bằng cách này gọi là “Giao Dịch Hợp Lệ”). Giao Dịch Hợp Lệ sẽ xuất hiện trong mục lịch sử giao dịch của Ứng Dụng.
Giao Dịch Hợp Lệ có thể mất tối đa 24 tiếng từ lần giao dịch cuối để xuất hiện trong Ứng Dụng, phụ thuộc vào cách VTL Việt Nam xác nhận giao dịch của bạn. Bạn sẽ nhận các phần thưởng (có thể là điểm số, huy hiệu, hoặc voucher, hoặc tất cả) sau khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ trong Ứng Dụng. Các voucher sẽ xuất hiện dưới dạng mã vạch mà bạn có thể quét tại điểm giao dịch để đổi lấy chiết khấu, quà tặng, hoặc tặng phẩm.

Bước 3: Thực hiện những bước sau tại các cửa hàng VTL ở Việt Nam để đổi thưởng: Đến một cửa hàng VTL và lựa chọn voucher bạn muốn quy đổi. Tại điểm thanh toán, quét mã vạch voucher để đổi thưởng.
Bạn chỉ được đổi thưởng tại các cửa hàng VTL ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các phần thưởng chưa sử dụng đều có hạn sử dụng được hiển thị trong Ứng Dụng. VTL saigon thủy sản có quyền thay đổi hoặc ngưng trao bất kỳ phần thưởng nào mà không cần báo trước. Phần thưởng có thể hết trước khi hết hạn sử dụng nếu không còn nguồn hàng.

Sửa Đổi Hoặc Dừng Chương Trình: VTL Việt Nam có toàn quyền thay đổi Chương Trình và Điều Khoản tại bất kỳ thời điểm nào mà không chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc dừng Chương Trình đột xuất. Nếu VTL saigon Thủy sản dừng Chương Trình, chúng tôi sẽ báo trước ít nhất 60 ngày về việc ngưng Chương Trình trên trang chủ Ứng Dụng và tại địa chỉ www.vietthangloivt.com/. Bạn phải có trách nhiệm kiểm tra Ứng Dụng và trang khuyến mãi của Trang Điện Tử để cập nhật tin tức về Chương Trình. Khi đến thời điểm VTLsaigon thủy sản chính thức thông báo dừng Chương Trình, tất cả phần thưởng sẽ tự động hết hạn ngay lập tức.
Các Điều Khoản Khác: Chương Trình không có hiệu lực ở những nơi có quy định cấm của pháp luật. Phần thưởng của bạn về bản chất là sản phẩm khuyến mãi, không có giá trị quy đổi sang tiền mặt, và không được mua bán dưới bất kỳ hình thức nào. Quyết định của VTL Việt Nam đối với những vấn đề liên quan đến Chương Trình là quyết định cuối cùng có giá trị. VTL Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm khi có các sự cố về đường truyền, điện thoại, máy tính, hoặc các sự cố về liên lạc hoặc những thiệt hại không nằm trong quyền kiểm soát và khống chế của VTL Việt Nam. Khi bất kỳ mục nào của Điều Khoản được cho là không thể thi hành sẽ được đảm bảo thi hành hết mức có thể và những mục còn lại của Điều Khoản vẫn sẽ có hiệu lực.
VTL, Logo VTL, logo là thương hiệu của VTLCo.,LTD. được sử dụng theo giấy phép của Cty TNHH Việt Thắng Lợi.