Meneral sea

MENERAL SEA

Mineral sea chất Khoáng vi lượng trong ao nuôi tôm

Mineral sea Nguyên chất kháng đặc tư nhiên

+ Cung cấp khoáng chất Na2O, Fe2O3, K2

+ Bệnh mêm vỏ khó lọt, tảo vỏ cứng mới

+ Bệnh tôm mẹ lọt dĩn đầu khó lọt

+ Tăng tỷ lệ sông và giảm sốc cho tôm cua

+ Hập thụ ion NH4+ (NH3) 

Khối lượng : 10 kg/bao